Anunt lansare procedura de atribuire POCU/74/6/18/106615

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11 , email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Măsuriintegrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școlidefavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional CapitalUman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă lansarea procedurii de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, în vederea atribuirii contractului de achiziţie de servicii de sănătate pentru realizarea a 6 (șase) controalemedicale și servicii de consultații stomatologice pentru realizarea a 2(două) controale pentru 388 de copii (antepreșcolari, preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial) înscriși în 4 școli din județul Arad. Valoarea estimată a contractului este de 38.800,00 lei (fără TVA),iar criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale şi va produce efecte până la executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate. Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 14.11.2018, ora 23:00. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Surcel Elena Cătălina, telefon fix: 021 413 00 11, telefon mobil: 0740 111 468, adresă de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro

Nr de inregistrare 697 / 08.11.2018

Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate pentru achiziția de servicii de sănătate și servicii de consult stomatologic
în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate
POCU/74/6/18/106615

Având în vedere că:

–   Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţatdin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
–    Beneficiarul este obligat să implementeze în condițiioptime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare învigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
–    Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute, se vor achiziționa servicii de sănătate (control pediatric) și servicii de consult stomatologic conformdescrierii de mai jos.
–    Pentru realizarea achiziției s-a postatun anunt de consultare a pieței privind disponibilitatea si pretul serviciilor in catalogul electronic SEAP, si nu a fost primita nicio oferta.
–    Având în vedere că valoarea estimată a achiziției nu depășește pragul valoric prevăzut la art. 7 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 43 din HG 395/2016 actualizata:
(3) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:

a)   100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;

b)    70.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;

c) 4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal,

Achizitiade servicii de sănătate și servicii de consult stomatologic se va face fara utilizarea SEAP, prin achizitie directa pe baza unei singure oferte.

I.    Caracteristici și cerințe minime pentru achiziția de servicii de pediatrie și servicii de consult stomatologic

Vorfi achiziționate servicii de sănătate pentru realizarea a 6 (șase) controale medicale și servicii de consultații stomatologice pentru realizarea a 2 (două) controale pentru 388 de copii (antepreșcolari, preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial) înscriși în 4 școli din județul Arad.
Cerințele minime pentru fiecare serviciu prestat sunt descrise mai jos.

1.    Servicii de sănătate – consult pediatric pentru 388 copii (cu vârste aproximativ între 2 și 15 ani)
–    85100000-0 Servicii de sănătate
–   Se vor realiza 6 (șase) controale pediatrice în perioada octombrie 2018– decembrie 2020 în baza unei planificări care va fi comunicată furnizorului cu cel puțin 15 zile înainte de datele stabilite pentru realizarea controalelor.
–    Controalele medicale vor fi realizate de către un medic pediatru.
–   Controalele medicale se vor realiza la sediile celor 4 școli din județul Arad incluse în proiect. Școlile vor pune la dispoziție o sală pentru realizarea controalelor, iar furnizorul va asigura echipamentele medicale necesare pentru efectuarea controalelor. Pentru fiecare copil se vor utiliza exclusiv produse sterile, iar personalul medical va utiliza echipament de protecție specific.
–    În timpul controlului medical copiii vor fi însoțiți de unul dintre părinți sau reprezentantullegal, ori de către o persoană nominalizată  de reprezentantul legal alcopilului sau de persoana în grija căreia a rămas copilul (în principalpentru situațiile copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate) care va discuta cu medicul și va lua la cunoștință recomandările acestuia pentru copil.
–    Fiecare control medical va avea o durată de cel puțin 15 minute și va include cel puțin următoarele:
o    Anamneza
o    Examinarea tegumentelor și evaluarea căilor respiratorii și nazale
o    Evaluarea igienei corporale
o    Evaluarea dezvoltării psihosomatice
o    Ascultație pulmonară
o    Palpare abdominală, axilară, inghinală
o    Stabilirea unui diagnostic clinic
o    Recomandările generale în funcție de problemele identificate
o    Recomandări către alte specialități medicale (dacă este cazul)
o   Recomandările privind administrarea de suplimente alimentare dacă este cazul (ce tip de suplimente/vitamine/minerale, dozarea exactă, perioada administrării)
o    Completarea unei fișe de consultație pentru fiecare control medical realizat. Modelul fișei va fi elaborat de furnizor și aprobat de achizitor.
–    Furnizorul va înmâna achizitorului câte un exemplar original din fișele de consultație completate pentru fiecare copil în momentul consultului.

2.    Servicii de consult stomatologic pentru 388 copii (cu vârste aproximativ între 2 și 15 ani)
–   Se vor realiza 2 (două) controale stomatologice în perioada octombrie 2018 – decembrie 2020 în baza unei planificări care va fi comunicată furnizorului cu cel puțin 15 zile înainte de datele stabilite pentru realizarea controalelor.
–    Controalele stomatologice vor fi realizate de către personal medical de specialitate.
–   Controalele stomatologice se vor realiza la sediile celor 4 școli din județul Arad incluse în proiect. Școlile vor pune la dispoziție o sală pentru realizarea controalelor, iar furnizorul va asigura echipamentele medicale necesare pentru efectuarea controalelor. Pentru fiecare copil se vor utiliza exclusiv produse sterile, iar personalul medical va utiliza echipament de protecție specific.
–    În timpul controlului stomatologic copiii vor fi însoțiți de unul dintre părinți sau reprezentantul legal, ori de către o persoană nominalizată de reprezentantul legal al copilului sau de persoana în grija căreia a rămas copilul (în principal pentru situațiile copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate) care va discuta cu medicul și va lua la cunoștință recomandările acestuia pentru copil.
–    Fiecare control stomatologic va avea o durată de cel puțin 15 minute și va include cel puțin următoarele:
o   Examinare generală în zona gâtului, glandele salivare, articulația temporo-mandibulară sau prezența unor noduli limfatici măriți
o    Examinarea și evaluarea igienei orale și oferirea de sfaturi pentru o mai bună întreținere
o   Examinarea cavității bucale: starea dinților de lapte și / sau permanenți, starea gingiilor, a limbii și a țesuturilor moi din cavitatea bucală
o    Examinarea pentru identificarea unor eventuale carii sau a stării unor eventuale lucrări dentare prezente
o    Examinarea alinierii dinților
o    Verificarea mobilității dinților de lapte și / sau permanenți
o    Stabilirea unui diagnostic clinic
o    Recomandări generale în funcție de problemele identificate
o   Recomandare către cabinet stomatologic sau alte specialități medicale pentru investigația și tratamentul anumitor afecțiuni descoperite în timpul controlului (dacă este cazul)
o    Completarea unei fișe de consultație pentru fiecare control medical realizat. Modelul fișei va fielaborat de furnizor și aprobat de achizitor Furnizorul va înmâna achizitorului câte un exemplar original din fișele completate pentru fiecare copil în momentul consultului
–    Furnizorul va înmâna achizitorului câte un exemplar original din fișele de consultație completate pentru fiecare copil în momentul consultului.

II.    Preț unitar estimat lei fără TVA

Preț maxim estimat pentru control pediatric: 10 lei fără TVA per control x 6 controale pediatrice = 60 lei fără TVA
Preț maxim estimat pentru control stomatologic: 20 lei fără TVA per control x 2 controale stomatologice = 40 lei fără TVA
Preț total per copil: 100 lei

Valoare totală estimată lei fără TVA:
10 lei x 6 controale pediatrice x 388 copii = 23.280 lei fără TVA
20 lei x 2 controale stomatologice x 388 copii = 15.520 lei fără TVA

Total: 23.280 lei + 15.520 lei = 38.800 lei fără TVA

Intocmit,
Mandache Lavinia Magdalena
Responsabil consiliere online