Anunt lansare procedura de atribuire POCU/987/6/26/153988 – 1

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in București, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax: 021 413 00 11, e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Școli sustenabile și incluzive” – POCU/987/6/26/153988, nr. contract 119616/13.10.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, servicii de învățământ și formare profesională si anume:
În vederea desfăşurării Activităţii 1 / Subactivităţii 1.1 – Activități de formare continuă, vor fi achiziționate servicii de învățământ și formare profesională astfel:
36 de cadre didactice/personal de sprijin din cele 3 unități de învățământ, parteneri în cadrul proiectului, vor participa la un program de formare pentru cadre didactice, acreditat de Ministerul Educației (ME) cu titlul: ”Dezvoltarea competențelor de evaluare și intervenție psihoeducaționala la nivel primar si gimnazial”.
Programul se va desfășura online; numărul de ore de formare fiind 56 (online sincron: 29; online asincron: 27).
Acest program va însuma un număr de 14 credite ME.
Valoarea estimată a ahiziției este de 28.800 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia şi va produce efecte până la data executării de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.

Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 04.11.2022, ora 14.00. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Surcel Elena Cătălina – manager proiect, telefon mobil: 0740 111 468, adresă de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 912 / 28.10.2022

Referat de necesitate pentru achiziția de Servicii de învățământ și formare profesională în cadrul proiectului “Școli sustenabile și incluzive” POCU/987/6/26/153988

Având în vedere că:

 • Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Școli sustenabile și incluzive”, contract de finanțare nr. 119616/13.10.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
 • Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
 • Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, respectiv a Activităţii 1/ Subactivităţii 1.2 – Activități de formare continuă, se vor achiziționa servicii de de învățământ și formare profesională conform descrierii de mai jos.
 • Având în vedere că serviciile de de învățământ și formare profesională sunt încadrate în Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizată, coroborat cu prevederile art.68 si art. 7 alin.1 și 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare,
 • Tinand cont că valoarea estimată a acestor servicii este de 28.800 lei fără TVA, achiziția de servicii de învățământ și formare profesională se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea pieței de specialitate prin prezentarea a minim trei oferte si publicarea pe site-ul beneficiarului a unui anunt.

Caracteristici și cerințe minime pentru achiziția de învățământ și formare profesională

În vederea desfăşurării Activităţii 1 / Subactivităţii 1.1 – Activități de formare continuă, vor fi achiziționate servicii de învățământ și formare profesională astfel: 36 de cadre didactice/personal de sprijin din cele 3 unități de învățământ – parteneri în cadrul proiectului, vor participa la un program de formare pentru cadre didactice, acreditat de Ministerul Educației (ME) cu titlul: ”Dezvoltarea competențelor de evaluare și intervenție psihoeducaționala la nivel primar si gimnazial”.
Programul se va desfășura online; numărul de ore de formare fiind 56 (online sincron: 29; online asincron: 27).
Acest program va însuma un număr de 14 credite ME.
Programul are ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în evaluarea si intervenția psiho-educatională a elevilor din ciclul primar și gimnazial.
Cadrele didactice vor avea acces la un set de instrumente de evaluare psiho-educațională a copiilor precum si la resurse de intervenție pentru gestionarea adecvata a celor mai frecvente probleme care afecteaza procesul de învațare.
Pentru desfășurarea programului de formare vor fi achiziţionate servicii specializate: servicii de de învățământ și formare profesională – cod CPV 80000000-4.
Grupul ţintă căruia îi este adresată această activitate este format din 36 de cadre didactice si/sau personal de sprijin din unitățile de învățământ partenere.

Locaţii de desfăşurare program formare: online și / sau la sediul Beneficiarului, după caz: Asociatia Telefonul Copilului – Str. Calea 13 Septembrie, nr. 55, Municipiul Bucuresti, cod postal 050711, județul Bucuresti, România

Cerințele minime pentru fiecare serviciu prestat sunt descrise mai jos:

 • La finalul parcurgerii programului de formare, cadrele didactice trebuie sa fie familiarizate cu instrumentele de evaluare psiho-educaționala a copiilor;
 • Sa inteleaga procesul de autoreglare emoționala si modul în care aceasta poate fi dezvoltata prin activitațile de predare la clasa;
 • Sa fie familiarizate cu modul în care pot fi aplicate strategiile de autocontrol comportamental în context scolar;
 • Sa inteleaga simptomele de ADHD si modul în care acestea pot fi gestionate la clasa;
 • Sa cunoasca strategii eficiente de învațare si de crestere a motivației scolare;
 • Sa isi insuseasca cunostințele necesare cu privire la demersul de orientare scolara si profesionala.

Competențele vizate prin programul de formare:

 • Cadrele didactice trebuie sa utilizeze adecvat instrumentele de evaluare psiho-educaționala a copiilor din ciclul primar si gimnazial prin platforma computerizata COGNIKIT;
 • Sa se familiarizeze cu resursele multi-media care descriu strategii de intervenție pentru dezvoltarea competențelor emoționale si sociale prin intermediul platformei COGNIKIT;
 • Sa aplice tehnici de autocontrol comportamental în activitațile de predare – învațare la clasa;
 • Sa implementeze soluții practice de gestionare a simptomelor specifice tulburarii ADHD care apar în activitațile de predare – învațare la clasa;
 • Sa se familiarizeze cu resurse multi-media care descriu strategii de învațare si crestere a motivației scolare.

Luând în considerare cerinţele menţionate mai sus şi a categoriei de grup tinţă implicat în desfăşurarea acestui program, furnizorul de servicii va trebui să prezinte o planificare a activitatilor desfasurate in cadrul programului de formare pe care beneficiarul o va aproba. De asemenea, furnizorul va trebui să documenteze fotografic si video desfăşurarea programului de formare.

Toate materialele suport/consumabilele necesare desfăşurării activitatii vor fi achiziţionate de către furnizor şi vor îndeplini cerinţele menţionate.

Preț estimat lei fără TVA

Cercetările de piaţă realizate la momentul scrierii şi depunerii cererii de finanţare, au condus la o valoare totală estimată de 28.800,00 lei fără TVA.
Aceste costuri includ:
• Dobândirea competențelor vizate de programul de formare;
• Licența de utilizare COGNIKIT în calitate de cadru didactic;
• Abonament pentru utilizarea COGNIKIT pâna la finalul anului calendaristic;
• Credite bonus care pot fi utilizate pentru evaluarea copiilor;
• Acces la resurse de intervenție pe platforma COGNIKIT

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract.

Având în vedere cele prezentate mai sus, rămânem în așteptarea ofertei Dumneavoastră, în vederea achiziționării serviciilor meţionate mai sus.