Anunt lansare procedura de atribuire POCU/987/6/26/153988 – 3

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in București, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax: 021 413 00 11, e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Școli sustenabile și incluzive” – POCU/987/6/26/153988, nr. contract 119616/13.10.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica si anume:

În vederea desfăşurării Activităţii 1 / Subactivităţii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, vor fi achiziționate servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica astfel:

  • un material video cu durata de 3,5 min, având tema „Cyberbullying nu este o joaca”, sub forma unui material educativ dedicat copiilor pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen;
  • un material video cu durata de 4 min, având tema „Educație pentru democrație și educație pentru drepturile omului”, sub forma unui material educativ dedicat copiilor luând în considerare anumite concepte-cheie;

Valoarea estimată a achiziției este de 33.600,00 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia şi va produce efecte până la data executării de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.

Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 06.02.2023, ora 18.00. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna. Surcel Elena Cătălina – manager proiect, telefon mobil: 0740 111 468, adresă de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare: 61 / 01.02.2023

Referat de necessitate pentru achiziția de Servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica în cadrul proiectului “Școli sustenabile și incluzive” POCU/987/6/26/153988

Având în vedere că:

  • Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Școli sustenabile și incluzive”, contract de finanțare nr. 119616/13.10.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
  • Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
  • Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, respectiv a Activităţii 1/ Subactivităţii 1.5 – Campanii de constientizare si explorare a drepturilor copilului, se vor achiziționa servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica conform descrierii de mai jos.
  • Având în vedere că serviciile de realizare materiale video cu utilizare pedagogica sunt încadrate în Anexa 2 la Legea 98/2016, actualizată, coroborat cu prevederile art.68 si art. 7 alin.1 și 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare,
  • Tinand cont că valoarea estimată a acestor servicii este de 33,600.00 lei fără TVA, achiziția de servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea pieței de specialitate prin prezentarea a minim trei oferte si publicarea pe site-ul beneficiarului a unui anunt.

I.    Caracteristici și cerințe minime pentru achiziția de servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogică

Se vor achiziționa servicii de realizare materiale video cu utilizare pedagogica pentru realizarea materialelor educationale si informative distribuite membrilor grupului tinta (GT), astfel:
Realizarea unui material video cu durata de 3,5 min, având tema „Cyberbullying nu este o joaca”, sub forma unui material educativ dedicat copiilor pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen, cu următoarele servicii incluse: concept si creație materiale video, conținut text și audio în limba română, într-un limbaj adaptat și ușor de înțeles pentru copii, copywriting, realizare animații, tranziții animate, titluri animate și efecte, înregistrare voce și producție audio-video material educațional copii de 3,5 min.
Realizarea unui material video cu durata de 4 min, având tema „Educație pentru democrație și educație pentru drepturile omului”, sub forma unui material educativ dedicat copiilor luând în considerare concepte-cheie precum: identitate, diversitate și pluralism, egalitate, conflict, lege și reguli, putere și autoritate, responsabilitate, drepturi și libertate, mass-media, cu următoarele servicii incluse: concept si creație materiale video, conținut text și audio în limba română, într-un limbaj adaptat și ușor de înțeles pentru copii, copywriting, realizare animații, tranziții animate, titluri animate și efecte, înregistrare voce și producție audio-video material educațional copii de 4 min.
Materialele video vor fi livrate în format FHD 1920x1080px, vor conține animații, tranziții animate, titluri animate și efecte.
Furnizorul va realiza materialul enumerat mai sus la o calitate foarte bună din punct de vedere al finisării și al machetării și va pune la dispoziția achizitorului ilustrații potrivite / adaptate textului.

Toate materialele vor respecta cu strictețe prevederile Manualului de identitate vizuală pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 disponibil pe site-ul www.fonduri-ue.ro
Furnizorul va produce materialele elaborate numai in urma aprobarii acestora de catre Achizitor.

II.    Cerințele minime pentru fiecare tip de material sunt descrise mai jos.

1.    un material video cu durata de 3,5 min; format FHD 1920x1080px, care va conține animații, tranziții animate, titluri animate și efecte.
–    CPV: 92111100-3 – Productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica

Preț unitar estimat lei fără TVA
Cost 16100 lei + TVA
2.    un material video cu durata de 4 min; format FHD 1920x1080px, va conține animații, tranziții animate, titluri animate și efecte;
–    CPV: 92111100-3 – Productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica
Preț unitar estimat lei fără TVA
Cost 17500 lei + TVA

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract.

Având în vedere cele prezentate mai sus, rămânem în așteptarea ofertei Dumneavoastră, în vederea achiziționării serviciilor meţionate mai sus.

Cu stimă,
Cătălina Surcel
Manager proiect