Anunt lansare procedura de atribuire POCU/988/6/26/153990 – 1

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in București, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax: 021 413 00 11, e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Educație nonformală pentru școli incluzive” – POCU/988/6/26/153990, nr. contract 91912/16.08.2022, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, servicii de învățământ și formare profesională si anume:

În vederea desfăşurării Activităţii 1 / Subactivităţii 1.1 – Activități de formare continuă, vor fi achiziționate servicii de învățământ și formare profesională astfel:

36 de cadre didactice/personal de sprijin din cele 3 unități de învățământ, parteneri în cadrul proiectului, vor participa la un program de formare pentru cadre didactice, acreditat de Ministerul Educației (ME) cu titlul: ”Dezvoltarea competențelor de evaluare și intervenție psihoeducaționala la nivel primar si gimnazial”.

Programul se va desfășura online; numărul de ore de formare fiind 56 (online sincron: 29; online asincron: 27).

Acest program va însuma un număr de 14 credite ME.

Valoarea estimată a ahiziției este de 28.800 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia şi va produce efecte până la data executării de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.

Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 20.09.2022, ora 16.00. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Surcel Elena Cătălina – manager proiect, telefon mobil: 0740 111 468, adresă de e-mail: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 748 / 09.09.2022

Se  aproba,
Reprezentant legal
Surcel Elena Catalina