Anunt lansare procedura de atribuire POCU74/6/18/106615 – 9

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11 , email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, servicii de productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica si anume:

 • Încadrul campaniei „Curat de primăvară” se va realiza un material audio-video educational pentru copiii din grupul tinta (si nu numai) cu durata de 4,5 min;
 • În cadrul campaniei „Să facem mult din puţin prin creativitate”, vor fi realizate 3 materiale audio-video educationale pentru copii cu durata de 4,5 min / fiecare, care au ca obiectiv reciclarea creativa a resurselor existente în gospodarie, scoala si comunitate.

Valoarea estimată a ahiziției este de 82.635,00 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia şi va produce efecte până la data executării de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.

Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor, electronic, prin email este 23.04.2021. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Iacoviţă Anamaria, telefon mobil: 0771 064 757, adresă de e-mail: ana.iacovita@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 384 / 19.04.2021
Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate pentru achiziția de servicii de productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate POCU/74/6/18/106615

Având în vedere că:

 • Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”, nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
 • Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare, a restrictiilor si conditiilor impuse de autoritati in conditiile pandemiei cu virusul COVID-19 și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
 • Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, respectiv a Activităţii 1/ Subactivităţii 1.1 – Campania de promovare a unui stil de viaţă sănătos, se vor achiziționa servicii de productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica conform descrierii de mai jos.
 • Având în vedere că pentru serviciile de productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica se aplica Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, art.7, alin.2,
 • Tinand cont de faptul ca valoarea estimata a acestor servicii este de 82.635,00 lei fara TVA, achizitia de servicii de productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica se va face prin aplicarea normelor procedurale proprii aprobate la nivelul autoritatii contractante, cu consultarea a minimum trei candidati si publicarea pe site-ul proiectului/beneficiarului a unui anunt.

Caracteristici și cerințe minime pentru achiziția de servicii de productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica

În vederea desfăşurării Activităţii 1 / Subactivităţii 1.1 – Campania de promovare a unui stil de viaţă sănătos, vor fi achiziționate servicii de productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica si anume:

 • In cadrul campaniei „Curat de primavara” se va realiza un material audio-video educational pentru copiii din grupul tinta (si nu numai) cu durata de 4,5 min, sub forma unui material educativ pentru actiuni de curatenie a spatiilor verzi din comunitate si, totodata, pentru promovarea impactului asupra sanatatii pe care îl au curatenia spatiilor în care ne desfasuram activitatea zilnica si utilizarea unor materiale de curatenie prietenoase cu mediul.;
 • In cadrul campaniei „Sa facem mult din putin prin creativitate”, care are ca obiectiv reciclarea creativa a resurselor existente în gospodarie, scoala si comunitate, vor fi realizate 3 materiale audio-video educationale pentru copii cu durata de 4,5 min / fiecare, care au ca obiectiv reciclarea creativa a resurselor existente în gospodarie, scoala si comunitate.

Pentru realizarea acestor materiale vor fi achiziţionate servicii specializate: productie de filme si de casete video cu utilizare pedagogica – cod CPV 92111100-3.

Grupul ţintă căruia îi este adresată această activitate este format din 80 de copii antepreşcolari, 80 de copii preşcolari, 228 copii şcolari şi 400 parinţi din cadrul urmatoarelor unitati de invatamant asociate:

 • Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad, Judeţ Arad
 • Şcoala Generală „Olosz Lajos” Adea, Comuna Sintea Mare,Judeţ Arad
 • Şcoala Generală Ţipar, Comuna Sintea Mare,Judeţ Arad
 • Şcoala Generală „Gheorghe Popovici” Apateu, Comuna Apateu, Judeţ Arad

Cerințele minime pentru fiecare campanie/serviciu prestat sunt descrise mai jos:

1. Campania “Curat de primăvară”

Campania „Curat de primavara” se adreseaza copiilor si parintilor inclusi în GT si îsi propune sa promoveze impactul asupra sanatatii pe care îl au curatenia spatiilor în care ne desfasuram activitatea zilnica si utilizarea unor materiale de curatenie prietenoase cu mediul. Campania va consta în realizarea unui material video educational pentru copii de 4,5 min, cu tema „Curat de primavara”, sub forma unui material educativ pentru activitati de curatenie a spatiilor verzi din comunitate si totodata pentru promovarea impactului asupra sanatatii pe care îl au curatenia spatiilor în care ne desfasuram activitatea zilnica si utilizarea unor materiale de curatenie
prietenoase cu mediul.

2. Campania „Să facem mult din puţin prin creativitate”

Campania „Sa facem mult din putin prin creativitate” se adreseaza în principal copiilor, dar are un impact benefic si asupra celorlalte categorii de grup tinta. Campania are ca obiectiv reciclarea creativa a resurselor existente în gospodarie, scoala si comunitate si constituie nu doar un mijloc de stimulare a creativitatii umane ci si o sursa de inspiratie pentru derularea unor activitati aducatoare de venit. Campania consta în realizarea a 3 materiale video educationale pentru copii de cate 4,5 min / fiecare, cu tema „Sa facem mult din putin prin creativitate”, care are ca obiectiv reciclarea creativa a resurselor existente în gospodarie, scoala si comunitate.

Luând în considerare cerinţele menţionate mai sus şi a categoriei de grup tinţă beneficiari ai acestor materiale video (inclusiv faptul ca o parte din grupul tinta apartine unei comunitati maghiare, in special grupul tinta care provine de la Scoala Gimnaziala „Olosz Lajos” Adea), furnizorul de servicii va trebui să prezinte cel putin cate o propunere pentru fiecare tip de material video/campanie în parte, pe care beneficiarul o va aproba in prealabil. Experienţa în domenii similare va constitui un avantaj.

Toate materialele video vor fi livrate in format FHD 1920×1080, vor contine animatii, tranzitii animate, titluri animate si efecte.

Preț estimat lei fără TVA

Cercetările de piaţă realizate la momentul elaborarii şi depunerii actului aditional nr. 2 la contractul de finantare, au condus la o valoare totală estimată de 82.635,00 lei fără TVA.

Aceste costuri includ:

1. Concept si creatie materiale video
2. Continut text si audio în limba română, într-un limbaj adaptat și ușor de înțeles pentru copii
3. Copywriting
4. Realizare animatii, tranzitii animate, titluri animate si efecte
5. Inregistrare voce
6. Productie audio-video 4 materiale video educationale copii X 4,5 min/fiecare
7. Materialele video vor fi livrate in format FHD 1920×1080, vor contine animatii, tranzitii animate, titluri animate si efecte.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați achiziționarea serviciilor menţionate mai sus.

Întocmit,
Coordonator program
Anamaria Iacoviţă