Anunt procedura de lansare – POCU/74/6/18/106615 – 6

Arhiva comunicate
|

Asociația Telefonul Copilului cu sediul social in Bucuresti, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11 , email: catalina.surcel@telefonulcopilului.ro, Beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în calitate de autoritate contractantă, anunţă intenția de a achiziționa prin procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, licențe Office și antivirus.
Valoarea estimată a ahiziției este de 4.420 lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale şi va produce efecte până la executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor asumate.
Referatul de necesitate se poate obţine prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului. Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entităţii contractante sau transmitere prin email este 24.06.2019. Pentru informaţii suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresaţi direct entităţii contractante, persoana de contact fiind dna Iacoviţă Anamaria, telefon fix: 021 413 00 11, telefon mobil: 0771 064 757, adresă de e-mail: ana.iacovita@telefonulcopilului.ro.

Nr. înregistrare 369 / 18.06.2019
Se  aprobă,
Reprezentant legal
Surcel Elena Cătălina

Referat de necesitate
pentru achiziția de licențe Office și antivirus  în cadrul proiectului Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație
al copiilor din școli defavorizate
POCU/74/6/18/106615

Având în vedere că:

  • Asociația Telefonul Copiluluieste beneficiar al proiectului “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”,  nr. contract 34029/DGPOCU/16.05.2018, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
  • Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
  • Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute în cadrul proiectului, se vor achiziționa licențe Office și antivirus pentru laptopurile achiziţionate pentru cele 4 şcoli asociate, conform descrierii de mai jos.
  • Pentru realizarea achiziției s-a realizat o cercetare a pieței privind disponibilitatea și prețul acestora;
  • Ținând cont ca valoarea estimată a acestor produse este de 4.420 lei fără TVA, achiziția de licențe, se va realiza prin achiziționarea directă, respectiv prin consultarea a minim trei potențiali ofertanți si prin publicarea pe site-ul proiectului a unui anunț.

Caracteristici și cerințe minime pentru licențe

Denumire produs    Cerințe minime

Licențe Office și licențe antivirus     Licențe Office 2016 și licențe antivirus 2018

Valoare estimată
Cercetările de piaţă realizate la momentul scrierii şi depunerii cererii de finanţare, au condus la o valoare totală estimată de 4.420 lei fără TVA, calculată astfel:
Denumire produs    Cod CPV    Cantitate    Pret unitar – lei fără TVA    Valoare lei fără TVA
Licențe Office și licențe antivirus    48218000-9    4    1.105    4.420
Valoare totală, lei fără TVA    4.420
Valoare totală, lei cu TVA    5.259,80

Având în vedere faptul că valoarea tuturor produselor similare necesare implementării proiectului, nu depășesc valoarea pragului menționat la art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, produsele se vor achiziționa direct prin publicarea unui anunț pe site-ul proiectului.
Achiziția se va finaliza prin semnarea unui Contract de furnizare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați achiziționarea produselor meţionate mai sus.

Întocmit,
Coordonator program
Iacoviţă Anamaria