Legea nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă / 18 februarie 2007

Legislatie
|

Parlamentul României – Lege nr. 17/2007 din 09 ianuarie 2007

Legea nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă 

În vigoare de la 18 februarie 2007

Consolidarea din data de 01 august 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19 ianuarie 2007 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 141/2008;
Ultimul amendament în 05 iunie 2009.

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale şi definiţii

 

Art. 1. –  Prezenta lege creează cadrul juridic de organizare instituţională şi de desfăşurare a programelor de educaţie diferenţiată pentru tinerii capabili de performanţă înaltă.

Art. 2. «abrogat»

Art. 3. –  Educaţia diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă se poate realiza prin:

 1. a)adaptarea obiectivelor, conţinuturilor, a strategiilor didactice de predare, învăţare şi evaluare la posibilităţile aptitudinale, cognitive, afective şi motrice, la ritmul şi la stilul de învăţare ale tinerilor capabili de performanţă înaltă;
 2. b)educarea tinerilor capabili de performanţă înaltă în centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al şcolilor de weekend, al taberelor de instruire, al şcolilor de vară şi al programelor de învăţământ la distanţă sau prin alte forme.

Art. 4. –  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

 1. a)tineri capabili de performanţă înaltă – tinerii identificaţi prin metode ştiinţifice ca având realizări şi/sau aptitudini potenţiale în oricare dintre următoarele domenii, izolate sau în combinaţie: capacitate intelectuală generală, aptitudini academice specifice, gândire productivă şi creativă, abilitate în leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;
 2. b)trasee curriculare diferenţiate – curriculum şi organizarea programului şcolar adaptate nevoilor individuale ale tinerilor capabili de performanţă înaltă.

CAPITOLUL II
Identificarea tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă

 

Art. 5. –  (1) Identificarea tinerilor capabili de performanţă înaltă se realizează de echipe formate din specialişti în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori şi satisface exigenţele de obiectivitate, fidelitate, validitate şi fiabilitate.

(2) Membrii acestor echipe nu pot efectua activităţi de pregătire cu tinerii selectaţi.

Art. 6. «abrogat»

Art. 7. –  În procesul de identificare se utilizează profiluri psihocomportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, de inteligenţă, de creativitate, de aptitudini speciale, analiza activităţii şi a rezultatelor şcolare, precum şi alte instrumente şi procedee elaborate de specialişti.

Art. 8. –  Procedurile de identificare a tinerilor capabili de performanţă înaltă proveniţi din medii socioeconomice dezavantajate se adaptează specificului lor şi prin implicarea reprezentanţilor comunităţii locale.

Art. 9. «abrogat»

CAPITOLUL III
Trasee curriculare diferenţiate

 

Art. 10. –  Traseele curriculare diferenţiate se structurează în conformitate cu principiile generale ale curriculumului naţional, în funcţie de domeniul de manifestare a abilităţii şi ţinându-se cont de nevoile specifice ale tinerilor capabili de performanţă înaltă.

Art. 11. «abrogat»

Art. 12. «abrogat»

Art. 13. «abrogat»

Art. 14. «abrogat»

Art. 15. «abrogat»

Art. 16. –  Strategiile didactice se adaptează formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ pentru tineri capabili de performanţă înaltă, contextului sociocultural, precum şi profilului de personalitate şi gradului de maturitate psihologică ale acestora.

Art. 17. «abrogat»

Art. 18. –  (1) Evaluarea tinerilor capabili de performanţă înaltă se adaptează în funcţie de traseele curriculare diferenţiate, ţinându-se cont de standardele curriculare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

(2) La sfârşitul fiecărui an şcolar, tinerii incluşi în program sunt evaluaţi de echipele prevăzute la art. 5, în vederea menţinerii sau excluderii din programul de pregătire.

CAPITOLUL IV
Pregătirea personalului didactic implicat în instruirea
tinerilor capabili de performanţă înaltă

Art. 19. –  Formarea cadrelor didactice necesare selectării, instruirii şi evaluării anuale a tinerilor capabili de performanţă înaltă se face pe baza unor programe de pregătire specifice care vizează atât aplicarea de curriculum, cât şi metodele de selecţie şi evaluare a tinerilor capabili de performanţă înaltă.

Art. 20. «abrogat»

Art. 21. –  Formarea continuă certificată a cadrelor didactice include şi programe de perfecţionare în domeniul psihopedagogiei tinerilor capabili de performanţă înaltă.

Art. 22. –  Formarea altor categorii de specialişti, cum ar fi: psihologi, asistenţi sociali, pedagogi, psihopedagogi, include cursuri specializate în domeniul identificării tinerilor capabili de performanţă înaltă, al consilierii, psihoterapiei şi managementului personal al acestora.

Art. 23. –  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării coordonează organizarea unor programe naţionale de formare în domeniul educaţiei tinerilor capabili de performanţă înaltă.

CAPITOLUL V
Instruirea diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă

Art. 24. –  (1) Instruirea diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă este coordonată metodologic de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

(2) Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată este înfiinţat în scopul identificării, pregătirii, stimulării şi valorificării potenţialului tinerilor capabili de performanţă înaltă.

Art. 25. –  În domeniul instruirii diferenţiate a tinerilor capabili de performanţă înaltă, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată are următoarele atribuţii:

 1. a)elaborarea şi aplicarea de strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, stimularea şi susţinerea tinerilor şi a cadrelor didactice în activităţi de performanţă înaltă;
 2. b)coordonarea realizării de trasee curriculare diferenţiate şi a strategiilor didactice specifice educaţiei tinerilor capabili de performanţă înaltă;
 3. c)elaborarea de liste orientative de resurse informaţionale, în scopul aplicării programelor de educaţie diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă;
 4. d)colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior, cu departamentele de pregătire a personalului didactic, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiştilor în metodologiile de predare specifice educaţiei tinerilor capabili de performanţă înaltă;
 5. e)coordonarea metodologică a activităţii centrelor de instruire diferenţiată judeţene/al municipiului Bucureşti;
 6. f)pregătirea şi promovarea unui suport informaţional privind educaţia diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă şi participarea la acţiuni de informare referitoare la educaţia diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă;
 7. g)elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a centrelor de instruire diferenţiată judeţene/al municipiului Bucureşti.

Art. 26. –  (1) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti înfiinţează centre de instruire diferenţiată judeţene/al municipiului Bucureşti, conform unei metodologii elaborate de Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată.

(2) La nivel judeţean, instruirea diferenţiată a tinerilor capabili de performanţă înaltă se realizează în microcentre de performanţă, care funcţionează în unităţi de învăţământ care demonstrează capacitatea de a desfăşura astfel de acţiuni, sub coordonarea centrelor de instruire diferenţiată judeţene/al municipiului Bucureşti, iar finanţarea se face de la bugetul local.

(3) Metodologia de organizare şi desfăşurare a instruirii diferenţiate la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

Art. 27. –  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării alocă, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferenţiată ale Centrului Naţional de Instruire Diferenţiată şi ale inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL VI
«abrogat»

 

CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 38. –  Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 39. –  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a legii se abrogă orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează regulamentele care decurg din aplicarea acesteia şi stabileşte măsuri tranzitorii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 17.