Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

Legislatie
|

Guvernul României – Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2005 din 12 iulie 2005

Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

În vigoare de la 20 iulie 2005

Consolidarea din data de 01 august 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 20 iulie 2005 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 87/2006; OUG 102/2006; L 1/2011; L 69/2011; OUG 75/2011; OUG 92/2012; OUG 117/2013; OUG 94/2014; OUG 96/2016; OUG 48/2018;
Ultimul amendament în 18 iunie 2018.

 

    Luând în considerare necesitatea asigurării calităţii educaţiei, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii educaţiei şi protecţia beneficiarului de educaţie, 

    ţinând cont de necesitatea schimbării situaţiei actuale când România se numără printre foarte puţinele ţări europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calităţii educaţiei, 

    având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

Art. 1. –  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează asigurarea calităţii educaţiei.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor organizaţiilor furnizoare de educaţie care operează pe teritoriul României, precum şi organizaţiilor furnizoare de educaţie româneşti care funcţionează legal pe teritoriul altor state, potrivit reglementărilor în materie în vigoare.

Art. 2. –  În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă:

 1. a)educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă.
 2. b)organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ. Pot fi organizaţii furnizoare de educaţie şi alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe legal autorizate, de formare iniţială şi continuă;
 3. c)programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie;
 4. d)beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie;
 5. e)beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg, întreaga societate;
 6. f)cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este corelat cu cel european corespunzător.

Art. 3. –  (1) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

(2) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

(3) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei.

(4) Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

(5) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă.

Art. 4. –  (1) Acreditarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studiu este parte a asigurării calităţii.

(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea standardelor pentru funcţionarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studii.

Art. 5. –  (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia.

(2) Calitatea este un criteriu fundamental de finanţare din surse publice a educaţiei. În cadrul învăţământului superior, evaluarea comparativă interinstituţională a programelor de studii universitare are drept consecinţă finanţarea diferenţiată, în funcţie de calitatea diferită a programului oferit.

(3) Furnizorii de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public.

(4) Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel internaţional.

Art. 6. «abrogat»

CAPITOLUL II
Metodologia asigurării calităţii educaţiei

 

Art. 7. –  (1) Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultate.

(2) Rezultatele sunt exprimate în cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini, care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii.

(3) Rezultatele obţinute în cadrul unui program de studii universitare de doctorat se exprimă şi prin calitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice obţinute în cadrul acelui program de către doctoranzi şi conducătorii de doctorat.

Art. 8. –  (1) Metodologia asigurării calităţii în educaţie cuprinde următoarele componente:

 1. a)criterii;
 2. b)standarde şi standarde de referinţă;
 3. c)indicatori de performanţă;
 4. d)calificări.

(2) Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese:

 1. a)planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;
 2. b)monitorizarea rezultatelor;
 3. c)evaluarea internă a rezultatelor;
 4. d)evaluarea externă a rezultatelor;
 5. e)«abrogat»

(3) Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferenţiază în funcţie de:

 1. a)nivelul de învăţământ şi, după caz, al calificării;
 2. b)tipul organizaţiei furnizoare de educaţie;
 3. c)tipul programului de studii.

Art. 9. –  În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă:

 1. a)Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie.
 2. b)Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie.
 3. c)Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial.
 4. d)Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă.
 5. e)Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare.

Art. 10. –  Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:

 1. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:
 2. a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
 3. b)baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale;
 4. c)resursele umane şi capacitatea instituţiei de atragere a resurselor umane externe instituţiei şi din afara ţării, în condiţiile legii;
 5. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
 6. a)conţinutul programelor de studiu;
 7. b)rezultatele învăţării;
 8. c)angajabilitate;
 9. d)activitatea financiară a organizaţiei;
 10. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:
 11. a)strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
 12. b)proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate;
 13. c)proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, inclusiv de către studenţi;
 14. d)proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;
 15. e)accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
 16. f)baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
 17. g)transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
 18. h)funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.
 19. i)acurateţea raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL III
Asigurarea internă a calităţii educaţiei

 

Art. 11. –  (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de funcţionare ale comisiei.

(21) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

(3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.

(4) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde:

 1. a)1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
 2. b)un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
 3. c)un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
 4. d)un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
 5. e)un reprezentant al consiliului local;
 6. f)un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.

(5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior cuprinde:

 1. a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea titlului de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, aleşi prin vot secret de senatul universitar;
 2. b)un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
 3. c)un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească.

(6) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor.

(7) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităţilor din rândul cadrelor didactice sau al studenţilor.

(8) Pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, alta decât o instituţie de învăţământ, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde următoarele categorii:

 1. a)1-3 reprezentanţi ai furnizorului;
 2. b)1-3 reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi;
 3. c)1-3 reprezentanţi ai angajatorilor.

(9) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ sau în organizaţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia.

Art. 12. –  Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:

 1. a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la 10;
 2. b)elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 3. c)formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

CAPITOLUL IV
Evaluarea externă a calităţii educaţiei

 

Art. 13. –  Evaluarea externă a calităţii educaţiei cuprinde:

 1. a)evaluarea capacităţii instituţionale a organizaţiei furnizoare de educaţie;
 2. b)evaluarea eficacităţii educaţionale a organizaţiei furnizoare de educaţie;
 3. c)evaluarea managementului calităţii la nivel instituţional;
 4. d)evaluarea calităţii programelor de studiu oferite;
 5. e)evaluarea concordanţei dintre evaluarea internă şi situaţia reală;
 6. f)evaluarea comparativă interinstituţională a aceluiaşi tip de program de studiu oferit de diferite organizaţii furnizoare de educaţie.

Art. 14. –  (1) Pentru evaluarea externă a calităţii educaţiei se înfiinţează, prin prezenta ordonanţă de urgenţă, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.

(2) «abrogat»

Art. 15. –  (1) ARACIS şi ARACIP au în structura organizatorică:

 1. a)Departamentul de acreditare;
 2. b)Departamentul de evaluare externă a calităţii.

(2) Pentru evaluarea şi acreditarea organizaţiilor furnizoare de educaţie continuă şi a programelor acestora, agenţiile naţionale pot înfiinţa departamente speciale.

Art. 16. –  (1) ARACIS este o instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.

(2) Sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Consiliului ARACIS, în termen de 60 de zile.

Art. 17. –  (1) ARACIS are următoarele atribuţii în domeniul acreditării:

 1. a)elaborează periodic metodologia şi standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe şi furnizori de învăţământ superior, care se avizează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
 2. b)evaluează în temeiul standardelor şi al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie iniţiativă, şi propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învăţământ superior şi a programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează actele normative pentru înfiinţarea de structuri de învăţământ superior.

(2) ARACIS are următoarele atribuţii în domeniul asigurării calităţii:

 1. a)formulează şi revizuieşte periodic, pe baza bunelor practici, standarde naţionale de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior;
 2. b)colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu ARACIP în elaborarea şi promovarea de politici şi strategii de acţiune, pentru creşterea calităţii educaţiei în România;
 3. c)organizează anual consultări cu instituţiile de învăţământ superior pentru a stabili priorităţile asigurării calităţii;
 4. d)elaborează şi face publice propriile proceduri de evaluare externă a calităţii educaţiei;
 5. e)încheie, cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calităţii programelor şi furnizorilor de programe de educaţie specifice învăţământului superior, precum şi pentru evaluarea interinstituţională a programelor similare;
 6. f)efectuează evaluarea calităţii unor programe şi instituţii de învăţământ superior, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Condiţiile privind realizarea activităţii de evaluare se stabilesc prin contract;
 7. g)face publice rezultatele evaluărilor externe;
 8. h)publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare şi asigurare a calităţii;
 9. i)elaborează periodic, la fiecare 3 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului superior din România;
 10. j)colaborează cu agenţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţământ superior;
 11. k)elaborează Codul de etică profesională a experţilor ARACIS;
 12. l)publică anual un raport cu privire la propria activitate;
 13. m)elaborează, o dată la 3 ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări.

(3) ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele expres prevăzute de metodologia privind activităţile desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR) pe teritoriul României şi adoptată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 18. –  În îndeplinirea atribuţiilor sale, ARACIS are următoarele drepturi:

 1. a)să folosească colaboratori externi, din ţară sau din străinătate, angajaţi pe bază de contract, experţi în domeniul de activitate al ARACIS, remuneraţi conform legii;
 2. b)să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externă a calităţii;
 3. c)să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de evaluatori;
 4. d)să informeze instituţia evaluată şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asupra rezultatului evaluării externe.

Art. 19. –  (1) «abrogat»

(2) «abrogat»

(3) «abrogat»

(4) «abrogat»

(5) «abrogat»

(6) «abrogat»

(7) Durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.

(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se înnoieşte prin scoaterea la concurs, de regulă, a 1/3 din numărul de mandate de membru în Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupă pe baza unei proceduri proprii, conform art. 191 alin. (5). Noul consiliu îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele.

(9) La lucrările consiliului interimar participă, cu statut de observator, 2 reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti.

Art. 191. –   (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de membri, din care:

 1. a)17 sunt cadre didactice cu funcţii de predare în învăţământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare;
 2. b)2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar;
 3. c)un reprezentant al patronatului;
 4. d)un reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior;
 5. e)reprezentanţii menţionaţi la lit. b)-d) sunt nominalizaţi pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIS şi publicate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Membrii ARACIS sunt selectaţi pe baza criteriilor de prestigiu profesional şi moral, pe principii de competenţă profesională şi ştiinţifică.

(3) Consiliul ARACIS se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase.

(4) Consiliul ARACIS este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului.

(5) Membrii Consiliului ARACIS sunt selectaţi, prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanşării selecţiei.

(6) Membrii Consiliului ARACIS sunt profesori universitari titulari sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, precum şi conferenţiari universitari, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei.

(7) Din Consiliul ARACIS nu pot face parte rectori pe perioada exercitării funcţiei respective. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIS devine rector, îşi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data confirmării prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit prevederilor art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Nu pot fi membri ai consiliului persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică pe perioada exercitării funcţiei respective. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIS este numit într-o funcţie de demnitate publică, îşi pierde mandatul de membru al Consiliului ARACIS începând cu data numirii în funcţie.

(81) O persoană poate îndeplini calitatea de membru a Consiliului ARACIS pentru două mandate.

(9) Mandatele de membri ai Consiliului ARACIS care devin vacante se ocupă conform procedurii prevăzute la alin. (5), pentru durata restantă a fiecărui mandat vacantat.

(10) Pot fi experţi evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferenţiar sau profesor universitar, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei. De asemenea, pot participa în comisiile de evaluare studenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor.

(11) În cazul în care instituţia sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ARACIS ori soţi, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri ai Consiliului ARACIS nu participă la procedurile aferente evaluării respective.

(12) În cazul în care instituţia sau programul de studiu supus evaluării are angajat în cadrul său unul sau mai mulţi membri evaluatori ARACIS ori soţi, rude sau afini până la gradul al treilea, acei membri evaluatori ARACIS nu participă în cadrul procedurilor aferente evaluării respective.

Art. 20. –  Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul tehnic şi baza de date ale Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică. Atribuţiile Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 21. –  (1) ARACIS se finanţează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din:

 1. a)venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calităţii, încheiate inclusiv cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 2. b)tarife de autorizare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului;
 3. c)tarife de evaluare externă a calităţii, stabilite de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului;
 4. d)fonduri externe nerambursabile, obţinute prin participarea la programe internaţionale, donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite.

Art. 22. –  (1) ARACIS face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior.

(2) ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internaţională.

Art. 23. –  (1) Instituţiile româneşti de învăţământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externă a calităţii fie de la ARACIS, fie de la o altă agenţie, naţională sau internaţională, înscrisă în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior.

(2) Dacă ARACIS este radiată din registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii, aceasta îşi încetează de drept activitatea.

(3) În condiţiile alin. (2), conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se trece la înfiinţarea unei noi agenţii pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior.

Art. 24. –  (1) ARACIP este instituţie publică, de interes naţional, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, autofinanţată, cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.

(2) Sediul, structura organizatorică şi regulamentul de funcţionare ale ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) ARACIP are următoarele atribuţii:

 1. a)elaborează, actualizează periodic şi propune ministrului educaţiei şi cercetării standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
 2. b)elaborează şi propune ministrului educaţiei şi cercetării metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
 3. c)realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar;
 4. d)propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;
 5. e)efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;

e1) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei naţionale, evaluarea externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, acreditării şi înfiinţării de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

 1. f)propune ministrului educaţiei şi cercetării acreditarea organizaţiilor care oferă programe de formare profesională;
 2. g)realizează împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerul Educaţiei şi Cercetării activitatea de monitorizare şi control al calităţii;
 3. h)efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea externă a unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate;
 4. i)face publice rezultatele evaluărilor externe;
 5. j) elaborează manuale de evaluare internă a calităţii, diferenţiate potrivit art. 8 (3), şi le supune aprobării prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;
 6. k)elaborează ghiduri de bune practici;
 7. l)publică un raport anual cu privire la propria activitate;
 8. m)elaborează periodic, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România;
 9. n)elaborează recomandări de îmbunătăţire a calităţii învăţământului preuniversitar;
 10. o)elaborează Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.

(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ARACIP are dreptul să folosească colaboratori externi, din ţară sau din străinătate, angajaţi pe bază de contract, experţi în domeniul de activitate al agenţiei, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare.

(5) ARACIP dispune de un aparat propriu format din experţi şi personal administrativ, angajaţi prin concurs. Aparatul propriu, format din experţi, va avea în componenţă şi un reprezentant al învăţământului în limbile minorităţilor naţionale.

(6) Nu pot fi angajaţi ai ARACIP persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică.

Art. 25. –  Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul şi baza de date ale Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. Funcţiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 26. –  (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin structurile sale, este responsabil de controlul şi implementarea măsurilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii recomandate de ARACIP.

(2) Controlul calităţii în învăţământul preuniversitar se exercită prin inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Art. 27. –  (1) ARACIP se finanţează integral din venituri proprii, cuprinse în buget propriu de venituri şi cheltuieli.

(2) Veniturile proprii ale ARACIP provin din:

 1. a) venituri obţinute pe bază de contracte privind evaluarea externă încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii interesate în furnizarea de servicii de educaţie, aşa cum sunt acestea definite la 34 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ori cu organizaţiile furnizoare de educaţie, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 lit. b), după caz, pentru evaluarea externă în vederea acreditării conform prevederilor art. 29 alin. (4), precum şi prin contracte, pentru evaluarea externă, periodică, din 5 în 5 ani;
 2. b)perceperea unor tarife de autorizare, acreditare şi evaluare periodică, aprobate prin hotărâre a Guvernului;
 3. c)fonduri externe nerambursabile obţinute prin participarea la programe internaţionale;
 4. d)donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite.

Art. 28. –  ARACIS şi ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza intersectorial politicile şi strategiile aplicate în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în educaţie.

CAPITOLUL V
Acreditarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor de studiu

 

Art. 29. –  (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.

(2) În învăţământul preuniversitar evaluarea, în cadrul celor două etape ale acreditării, se face pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ, pe fiecare locaţie, după caz, cu stabilirea capacităţii maxime de şcolarizare.

(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2) în învăţământul liceal precum şi în învăţământul profesional, pentru unităţile de învăţământ acreditate, evaluarea externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi/sau acreditării se realizează astfel:

 1. a) pentru filiera teoretică prevăzută de 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;
 2. b) pentru filiera vocaţională prevăzută de 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se efectuează pe profil, limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie;
 3. c) pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional prevăzute de 31332 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea externă se realizează pe tipuri de calificări profesionale de acelaşi nivel de calificare sau de nivel inferior, în cadrul aceluiaşi profil, pe limbă de predare, formă de învăţământ şi/sau locaţie.

(22) Tipul calificărilor profesionale din cadrul aceluiaşi profil, din cadrul filierei tehnologice şi din cadrul învăţământului profesional se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(23) Programul A doua şansă poate fi organizat:

 1. a)de către unităţi de învăţământ autorizate/acreditate pentru nivelurile de învăţământ primar şi/sau gimnazial sau pentru calificări corespunzătoare învăţământului profesional sau liceal;
 2. b) de către consorţii şcolare înfiinţate în condiţiile 62 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca în cadrul consorţiului să existe cel puţin o unitate de învăţământ autorizată/acreditată pentru nivelurile de învăţământ primar, gimnazial, respectiv pentru calificările corespunzătoare învăţământului profesional sau liceal oferite în programul A doua şansă.

(24) Unităţile de învăţământ acreditate pot să înfiinţeze alte specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(25) Palatele şi cluburile copiilor, precum şi cluburile sportive şcolare sunt acreditate şi se supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani.

(26) Înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) În învăţământul superior evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare program din ciclul de licenţă, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat şi doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditării.

(4) Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive:

 1. a)autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza, după caz, admiterea la studii;
 2. b)acreditarea, care acordă – alături de drepturile prevăzute la lit. a) – şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de a organiza, după caz, examen de absolvire.

(41) Prin derogare de la prevederile alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de masterat, organizate de universităţi acreditate, se realizează pe domenii de studii universitare de masterat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie.

(42) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de universităţi acreditate în aceleaşi domenii de masterat acreditate conform alin. (41), se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie.

(43) Prin derogare de la alin. (4), acreditarea, în cazul programelor de studii universitare de doctorat, organizate de Academia Română, se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, fără parcurgerea procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, cu îndeplinirea standardelor de calitate stabilite de ARACIS.

(5) Evaluarea externă în vederea acreditării se declanşează la cererea furnizorului de educaţie care îşi propune să ofere unul sau mai multe programe de educaţie iniţială sau continuă şi se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10.

(51) Furnizorii de educaţie care îndeplinesc condiţiile de acreditare instituţională vor depune un dosar în vederea declanşării procedurii de acreditare instituţională cel târziu în anul universitar imediat următor îndeplinirii acestor condiţii. Furnizorii de educaţie care nu respectă acest termen vor intra în lichidare.

(6) Standardele naţionale specifice fiecărei etape de acreditare, diferenţiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externă, eşalonarea în timp a procesului de acreditare, precum şi tarifele percepute în vederea autorizării şi acreditării se stabilesc periodic, la propunerea agenţiilor de asigurare a calităţii şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 291. –   (1) În vederea asigurării exercitării dreptului fundamental la învăţătură, la cererea justificată, după caz, a părinţilor/tutorilor legali, a refugiaţilor, a cultelor recunoscute oficial de stat sau a unor organizaţii ale minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României, în situaţia în care autorităţile publice locale nu asigură, în mod corespunzător, conform cererilor, exercitarea acestui drept, în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, Ministerul Educaţiei Naţionale înfiinţează, reorganizează şi constituie unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Inspectoratul şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti, după caz, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în raport cu domiciliul sau reşedinţa potenţialilor beneficiari direcţi ai educaţiei, aşa cum sunt aceştia definiţi la pct. 5 din anexa prevăzută de art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, analizează cererile şi emite, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, un aviz motivat.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), avizul motivat şi analiza cererilor justificate, formulate de către cultele recunoscute oficial de stat sau de către organizaţii ale minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României, la solicitarea părinţilor/tutorilor legali, refugiaţilor, se elaborează şi se realizează, în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale prin direcţia de specialitate pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, respectiv prin direcţiile de specialitate competente, după caz, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea solicitării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Pe baza avizului motivat se desemnează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale o unitate tutelară, definită conform pct. 511 din anexa prevăzută la art. 365 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dintre unităţile de învăţământ acreditate, care încheie cu ARACIP, în termen de maximum 5 zile de la desemnare, un contract privind efectuarea evaluării externe pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie în vederea înfiinţării de către Ministerul Educaţiei Naţionale a unei unităţi de învăţământ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), are obligaţia de a elabora un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, în raport cu intenţia de înfiinţare, pentru fiecare nivel de învăţământ, pentru fiecare filieră, profil şi specializare/calificare profesională şi pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învăţământ şi pe fiecare locaţie, după caz, în vederea parcurgerii procesului de evaluare, în cadrul procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 30 de zile de la desemnare.

(6) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul înfiinţării de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în condiţiile alin. (1), se asigură prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Unitatea tutelară, prevăzută la alin. (4), exercită atribuţiile aferente în vederea parcurgerii procedurii de autorizare de funcţionare provizorie stabilită prin art. 30 şi este sprijinită, în acest scop, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratul şcolar judeţean ori al municipiului Bucureşti, după caz, pentru asigurarea de personal şi pentru spaţiu adecvat, în vederea desfăşurării procesului de învăţământ.

(8) ARACIP are obligaţia de a realiza procesul de evaluare externă, în cadrul procedurii de autorizare de funcţionare provizorie, prevăzută de art. 30, în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii raportului de evaluare internă, prevăzut la alin. (5), şi de a propune, în termen de 5 zile de la finalizarea evaluării, ministrului educaţiei naţionale ordinul privind autorizarea de funcţionare provizorie sau neautorizarea, după caz.

(9) Ministrul educaţiei naţionale emite ordinul prevăzut la alin. (8) în termen de 5 zile, pe baza propunerii ARACIP.

(10) Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordinul prin care se acordă autorizarea de funcţionare provizorie, prevăzut la alin. (8), reprezintă şi actul de înfiinţare, ca persoană juridică, a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(11) Ordinul ministrului educaţiei naţionale de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie şi de înfiinţare ca persoană juridică a unităţii de învăţământ de stat se comunică autorităţii publice locale în vederea includerii, de drept, în reţeaua şcolară a unităţii administrativ-teritoriale.

(12) Desfiinţarea oricărei unităţi de învăţământ se realizează, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(13) Unităţile de învăţământ înfiinţate în condiţiile prezentului articol au dreptul de a participa la procesul de reorganizare, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 292. –   (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Prevederile alin. (3)-(5), alin. (7)-(11) ale art. 291 sunt aplicabile în vederea înfiinţării.

(2) Finanţarea cheltuielilor aferente etapelor acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4), în cazul prevăzut la alin. (1), se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 30. –  Procedura de autorizare de funcţionare provizorie cuprinde următoarele activităţi:

 1. a) furnizorul de educaţie elaborează un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor 10, pentru fiecare nivel de învăţământ, tip de program de studiu şi de calificare;
 2. b)raportul de evaluare internă se depune la departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă şi de autorizare de funcţionare provizorie;
 3. c) departamentul de acreditare numeşte o comisie de experţi în evaluare şi acreditare, care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin vizite la instituţia solicitantă îndeplinirea standardelor pe domeniile şi criteriile prevăzute la 10 şi elaborează propriul raport de evaluare;
 4. d)departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii validează raportul experţilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agenţia propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acordarea sau, după caz, neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie;
 5. e)pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;
 6. f)pentru furnizorii de educaţie de învăţământ superior, autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIS şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 31. –  Procedura de acreditare cuprinde următoarele activităţi:

 1. a)furnizorul de educaţie autorizat să funcţioneze provizoriu elaborează un raport de evaluare internă, folosind ca termeni de referinţă standardele specifice etapei de acreditare;
 2. b)raportul de evaluare internă se depune la departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă şi de acreditare;
 3. c)termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

c1) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării unui nivel de învăţământ sau a unei specializări/calificări, program de studii, în învăţământul preuniversitar, este de maximum 3 ani de la data absolvirii complete a unui nivel de învăţământ de către prima promoţie, sub sancţiunea şcolarizării în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere. Nivelul preşcolar are o durată de 3 ani;

 1. d) departamentul de acreditare numeşte o comisie de experţi în evaluare şi acreditare care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin vizite la instituţia solicitantă îndeplinirea standardelor referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la 10 şi elaborează propriul raport de evaluare;
 2. e)departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii validează raportul experţilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agenţia propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituţiei solicitante;
 3. f)pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acordă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe baza avizului ARACIP;
 4. g)pentru furnizorii de educaţie de învăţământ superior, acreditarea instituţiilor se face prin lege, promovată de Guvern, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pe baza avizului ARACIS.

Art. 311. –   (1) De la data ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar desfăşoară proces de învăţământ în lichidare, având obligaţia de a asigura şcolarizarea elevilor până la finalizarea absolvirii respectivului nivel de învăţământ.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în cazul în care, din motive întemeiate, nu se mai poate asigura şcolarizarea elevilor în condiţiile menţinerii standardelor de calitate, furnizorul de educaţie/unitatea de învăţământ preuniversitar solicită autorităţilor publice locale, Ministerului Educaţiei Naţionale, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor recunoscute oficial de stat care au participat la înfiinţare, după caz, reorganizarea prin fuziune sau divizare, după caz.

(3) Inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti emite, în termen de 30 de zile, un raport cu privire la standardele de calitate necesare pentru asigurarea şcolarizării, precum şi propuneri privind procesul de reorganizare.

Art. 312. –   Termenele prevăzute la art. 291 alin. (2), (3), (5), (8) şi (9) se aplică şi în cazul procedurii de acreditare prevăzute la art. 31.

Art. 32. –  (1) Furnizorul de educaţie care a fost autorizat să funcţioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, şi de a participa la programe naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.

(2) Furnizorul de educaţie acreditat este parte a sistemului naţional de educaţie, cu toate drepturile şi obligaţiile conferite de lege.

Art. 33. –  (1) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de educaţie implementează mecanismul de asigurare internă a calităţii şi întocmeşte rapoarte de evaluare internă a calităţii educaţiei, pe care le transmite anual ARACIP sau ARACIS, după caz.

(2) După obţinerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calităţii se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agenţiei sau din propria iniţiativă a furnizorului de educaţie, atunci când solicită o nouă evaluare externă.

(3) Furnizorul de educaţie şi programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o altă agenţie autohtonă ori internaţională, pe bază de contract.

Art. 34. –  (1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS sau o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (EQAR), constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de 5 zile lucrătoare, care avertizează furnizorul de educaţie.

(2) În termen de un an de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licenţă/domeniilor masterale, furnizorul de educaţie solicită o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară. În caz contrar, raportul elaborat în condiţiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educaţie.

(21) Pe baza raportului ARACIP prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate de către un furnizor de educaţie/unitate de învăţământ se emite ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru intrarea în proces de lichidare, fără dreptul de a înscrie noi preşcolari şi/sau elevi, începând cu anul şcolar următor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) După parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazul constatării neîndeplinirii standardelor de calitate, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului dispune:

 1. a) încetarea înscrierii de studenţi în cadrul programului respectiv de studii şi încetarea şcolarizării în cadrul programului respectiv de studii al anului universitar următor datei la care s-a emis raportul definitiv prevăzut la (1) şi (2). Furnizorul de educaţie are obligaţia continuării şcolarizării studenţilor înscrişi în anii universitari anteriori emiterii raportului definitiv prevăzut la alin. (1) şi (2);
 2. b)iniţierea unei hotărâri a Guvernului în vederea închiderii programului de studii respectiv.

(4) În termen de doi ani de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul unei evaluări instituţionale, furnizorul de educaţie solicită o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară.

(5) Furnizorii de educaţie pentru care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate în cadrul a două evaluări instituţionale consecutive vor intra în proces de lichidare.

Art. 35. –  (1) Pot desfăşura activităţi de învăţământ superior şi pot utiliza denumirile de universitate sau altele similare numai instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.

(11) Pot desfăşura activităţi de învăţământ preuniversitar şi pot utiliza denumirile de liceu, şcoală, grădiniţă sau altele similare numai unităţile de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.

(2) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi eliberarea actelor de studii în alte condiţii decât cele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă atrag răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(21) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ preuniversitar cu încălcarea prevederilor legale privind tratamentul elevilor/preşcolarilor, utilizarea de personal necalificat sau gestionarea frauduloasă a resurselor financiare atrage ridicarea autorizaţiei de funcţionare a furnizorului de educaţiei şi/sau desfiinţarea respectivei unităţi de învăţământ.

(3) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de către orice altă persoană fizică ori juridică lezată în drepturile sale prin funcţionarea instituţiei în cauză.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 36. –  (1) Organizaţiile furnizoare de educaţie aplică experimental mecanismele de evaluare internă a calităţii, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu semestrul al doilea al anului şcolar 2005-2006, respectiv al anului universitar 2006-2007.

(2) În anul şcolar, respectiv universitar, 2006-2007, ARACIP şi ARACIS aplică experimental procedurile de evaluare externă pentru asigurarea calităţii. Până la data de 1 septembrie 2007, ARACIP şi ARACIS elaborează câte un raport detaliat asupra rezultatelor evaluării.

Art. 37. –  (1) În cazul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar care se află în proces de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, şi, respectiv, ale Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, respectiv Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Organizaţiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 38. –  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor supune aprobării prin hotărâri ale Guvernului sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS, respectiv ale ARACIP.

Art. 39. –  La 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, Ordonanţa Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 şi art. 148 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 40. –  Toate instituţiile şi unităţile de învăţământ care funcţionează legal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează statutul şi se supun prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

 

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu

 

 

Bucureşti, 12 iulie 2005.

Nr. 75.